Nodarbību norise

Kāda ir nodarbību norise?

1. Nodarbības sākumā bērni tiek iepazīstināti ar nodarbības uzdevumu. 

2. Tiek būvēts LEGO mehānisms, izmantojot vizuālu instrukciju planšetē.

3. Tiek programmēts, testēts un uzlabots uzbūvētais mehānisms.

4. Nodarbības beigās tiek izjaukts uzbūvētais mehānisms un sakārtotas detaļas. 

Kāds ir nodarbības ilgums?
1 nodarbība ilgst 45 minūtes
Cik bieži notiek nodarbības?
Nodarbības notiek 1 reizi nedēļā, katrā nodarbību norises vietā konkrētā un nemainīgā laikā.
Vai nodarbībās tiek veikti arī eksperimenti?
Jā! Lai nodrošinātu daudzveidīgu pulciņa saturu, dažas reizes sezonā nodarbībās tiek veikti bērnu vecumam atbilstoši fizikāli eksperimenti. Protams, mēs nodrošinām visu eksperimentiem nepieciešamo aprīkojumu. 
Vai tiek nodrošināts nepieciešamais aprīkojums?
Jā, katram bērnam nodarbībās tiek nodrošināts savs LEGO Education WeDo 2.0 komplekts. Kā arī viena planšete uz diviem bērniem – kopīgas planšetes izmantošana palīdz attīstīt sadarbības prasmes.

Norēķinu kārtība

Kāda ir mēneša maksa?
Mēneša maksa ir 28 EUR
Kādi ir apmaksas nosacījumi?
Par nodarbībām tiek piemērota mēneša maksa. Maksājumu veic avansa maksājuma veidā katra mēneša sākumā, pamatojoties uz saņemto rēķinu e-pastā.
Kurā datumā tiek izsūtīts rēķins?
Rēķins tie izsūtīts līdz mēneša piektajam datumam uz vecāku norādīto e-pastu.
Kāds ir apmaksas termiņš?
Rēķina apmaksas termiņš ir septiņas kalendārās dienas.
Kas notiek, ja apmaksa netiek veikta apmaksas termiņa ietvaros?
Tiek nosūtīts atgādinājums par maksājuma veikšanu. Ja maksājums netiek veikts 20 kalendāro dienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās, līgums var tikt lauzts un mums ir tiesības bērnu uz nodarbībām neņemt.
Kāpēc nevar maksāt par apmeklētām nodarbībām, piemēram 7 EUR par nodarbību?

Katrs bērns tiek nodrošināts ar aprīkojumu aptuveni 500 EUR apmērā, kas sākotnēji izrēķināts uz konkrēto bērnu skaitu grupā pierakstoties un slēdzot līgumu. Neatkarīgi no bērnu skaita pedagogs vada nodarbības, par ko attiecīgi saņem fiksētu atalgojumu, par ko tiek maksāti nodokļi. Kā arī neatkarīgi no bērnu skaita ir jāmaksā telpu īres maksa un jānodrošina loģistika – pedagoga nokļūšana uz un no nodarbībām un aprīkojuma piegāde.

Līgums

Kā var parakstīt līgumu? Vai obligāti nepieciešams fiziski parakstīts eksemplārs?
Ja vecākam ir nepieciešams parakstīts līgums, tad to var parakstīt elektroniski vai to izdrukājot un nogādājot grupiņā. Atbilstoši LR Civillikumam, ja tiek veikts pirmais maksājums, tas nozīmē, ka puses ir vienojušās par līguma nosacījumiem un līguma parakstīšana nav obligāta.
Kāds ir līguma termiņš?
Līgums tiek slēgts uz sezonu. Sezona sākas septembrī un beidzas 31. maijā.
Kā var lauzt līgumu?
Rakstot uz e-pastu info@inovacijuskola.lv pirms nākamā rēķina sastādīšanas.

Kavējumi

Kas ir pamatots kavējuma iemesls?
Slimošana, pirmsskolas iestādes organizētie oficiālie pasākumi – Ziemassvētki, Lieldienas, Māmiņdiena u.tml. Protams, valsts noteiktās brīvdienas.
Vai tiek veikts pārrēķins, ja bērns ir slimojis un ir ārsta apliecinājums par to?
Jā, ja bērns ir slimojis divas vai vairāk nodarbības pēc kārtas, pārrēķins tiek veikts sastādot nākamā mēneša rēķinu. Ņemot vērā nosacījumu, ka ārsta zīme kopijas veidā tiek nosūtīta uz mūsu e-pasta adresi līdz nākamā mēneša pirmajam datumam.
Uz kādu e-pastā adresi un kad ir jāiesūta ārsta zīmes?
Jāiesūta uz e-pastu info@inovacijuskola.lv līdz nākamā mēneša pirmajam datumam.
Kas notiek, ja ārsta zīme nav savlaicīgi nosūtīta?
Pārrēķins netiek veikts.